DESPERTA

AL TEU LLOC A LA XARXA DE LA VIDA

l'Institut de Banys de Bosc realitza activitats per connectar amb la natura i amb tu mateix, i millorar el teu benestar.

L'Institut de Bany de Bosc té com a missió:

 • Satisfer la necessitat de connectar amb la natura de forma assistida perquè les persones accedeixin al restabliment de la seva salut i benestar.
 • Promoure els Banys de Bosc i la Teràpia de Bosc com serveis en ecosistemes sostenibles per beneficiar tant al planeta com a la seva població.

QUE FEM


PROGRAMAS DE BENESTAR CORPORATIU


CONSULTORIA EN ECO-BENESTAR


BANYS DE BOSC


TALLERS BANYS DE BOSC


RECESSOS


CERTIFICACIÓ DE DESTINACIONS DE NATURA I BANYS DE BOSC


FORMACIÓ

SOBRE ELS BANYS DE BOSC

A LA PRÀCTICA,
 SOLS FA BÉ

SHINRIN-YOKU, ÉS UN TERME QUE SIGNIFICA "BANY DE BOSC"

El concepte va ser desenvolupat al Japó durant la dècada dels 80s com a part d'un programa nacional de salut dissenyat per a reduir els nivells d'estrès de la població

EL SISTEMA DE PATRONS I PROCESSOS JAPONESOS, SHINRIN-YOKU, VAN INSPIRAR EL MÈTODE DE L'INSTITUT DE BANYS DE BOSC.

LA PRINCIPAL DIFERÈNCIA ÉS QUE LA TÈCNICA QUE FEM SERVIR ES BASA EN LA NOSTRA CULTURA, TRADICIONS, CONEXT SOCIAL I AMBIENTAL ESPECÍFIC.

ELS BANYS DE BOSC

Els Banys de Bosc són una pràctica salutogènica de connexió amb la natura, que promou la salut i té com a objectiu millorar el benestar, alleujar l'estrès i fomentar el repòs.

Es basa en els principis d'atenció plena: l'obertura dels sentits a l'atmosfera de bosc, disminuint la velocitat a l'caminar pel bosc, inhalant l'aire de bosc i fomentant una connexió emocional amb el paisatge. S'involucra en una atenció fàcil.

LA TERAPIA DE BOSC

La Teràpia de Bosc es basa en l'operacionalització dels Banys de Bosc com una intervenció basada en la naturalesa enfocada en problemes específics de salut mental i física. Té en consideració les necessitats específiques de les persones que experimenten aquestes dificultats i busca alleujar l'angoixa i reparar el dany a la salut mental i física causat per elles.

La Teràpia de Bosc es basa en la pràctica de la connexió sensorial i la immersió dels sentits en l'atmosfera de bosc, i té com a objectiu millorar les connexions socials i augmentar el capital social per ajudar a la inclusió. D'aquesta manera, la Teràpia de Bosc pot actuar com un complement de l'tractament estàndard i la rehabilitació per malalties específiques.

LES ACTIVITATS AL BOSC O EN UNA ÀREA NATURAL SÓN TERAPÈUTIQUES
QUAN A TRAVÉS DELS SENTITS, DE MANERA CALMA I CONSCIENT,
OBRIM UN ESPAI A L'ESCOLTA I A L'ACCEPTACIÓ.

Les activitats que realitzem, des del punt de vista terapèutic, parteixen de les següents premisses:

 • Intenció terapèutica de connectar amb la natura de forma sensorial, amb els sentits, i moures de forma conscient.
 • Es realitzen sense pressa, no tenen per objectiu fer exercici físic.
 • Les interaccions amb l'entorn requereixen prestar atenció.
 • La relació amb la natura i l'impacte terapèutic succeeixen al llarg del temps. No és un esdeveniment únic.
 • S'estableixen rutines que ajuden a aprofundir les relacions amb la natura i els beneficis per a la salut. No es tracta només de fer passejades al bosc.

EL MAJOR BENEFICI
ÉS FER BÉ

En les últimes dècades diversos estudis científics demostren que passar temps en zones boscoses té efectes positius per a la salut i el benestar humà.

Els beneficis científicament comprovats de la dels Banys de Bosc, Shinrin-Yoku, inclouen:

 • Reducció de l'estrès.
 • Augment de l'estat d'ànim positiu i de la sensació de benestar psicològic.
 • Augment de la sensació de vitalitat.
 • Augment de la capacitat de concentració.
 • Disminució de la tensió psicològica-ansietat.
 • Decreixement de la depressió, la ira, la fatiga, la confusió i l'hostilitat.
 • Millora de la son.
 • Increment de la percepció de pertinença social.
 • Reforç del sistema immunitari, amb un augment de les cèl·lules Natural Killer (NK).
 • Disminució de la tensió arterial.
 • Recuperació accelerada d'una cirurgia o malaltia.