DESPERTA

AL TEU LLOC A LA XARXA DE LA VIDA

l'Institut de Banys de Bosc realitza activitats per connectar amb la natura i amb tu mateix, i millorar el teu benestar.

L'Instituto de Baños de Bosque (abans Shinrin-Yoku Barcelona):

 • Aspira a satisfer la necessitat de connectar amb la natura de forma assistida perquè les persones accedeixin al restabliment de la seva salut.
 • Promou els Banys de Bosc i la Teràpia de Bosc com serveis en ecosistemes sostenibles per beneficiar tant al planeta com a la seva població.

El nostre enfocament dels Banys de Bosc, Shinrin-Yoku, es combinar passejades en camins suaus al bosc amb activitats guiades per facilitar l'obertura dels sentits. És a dir, anem a passar un temps al bosc estant simplement presents i usant els sentits per connectar-nos al bosc.

D'una forma holística, el focus està en desencadenar i aprofundir una relació amb el nostre entorn natural i social a través de l'exploració dels sentits, aprofundint les nostres connexions sensorials.

Interaccions en grup en diversos moments al llarg del passeig ajuden els participants a compartir amb altres i integrar com cadascú viu l'experiència i com la sentim junts.

 Ens basem en tècniques de mentoring de connexió amb la natura.

L'Insituto de Baños de Bosque ofereix els següents serveis:

A LA PRÀCTICA,
 SOL FA BÉ

SHINRIN-YOKU, ÉS UN TERME QUE SIGNIFICA "BANY DE BOSC"

El concepte va ser desenvolupat al Japó durant la dècada dels 80s amb l'objectiu de "tractar" els alts nivells d'estrès.

La practica d'aproximació a la naturalesa procurant benestar és transversal a moltes altres cultures. Cada cultura al món ha desenvolupat les seves pròpies tradicions sobre connexions amb la natura, i les seves capacitats relaxants i medicinals.

El sistema de patrons i processos japonesos, Shinrin-Yoku, van inspirar el mètode de l'Instituto de Baños de Bosque. La principal diferencia es que la tècnica que utilitzem es basa en la nostre cultura, tradicions, context social i ambiental específic.

La idea es molt simple: si una persona visita un àrea natural i camina d'una manera relaxada es poden arribar a una sèrie de beneficis: relaxació i restauració del sistema nerviós. La pràctica segueix el principi general que és beneficiós per al nostre benestar passar temps en l'atmosfera del bosc.

LES ACTIVITATS AL BOSC O EN UNA ÀREA NATURAL SÓN TERAPÈUTIQUES
QUAN A TRAVÉS DELS SENTITS, DE MANERA CALMA I CONSCIENT,
OBRIM UN ESPAI A L'ESCOLTA I A L'ACCEPTACIÓ.

Les activitats que realitzem, des del punt de vista terapèutic, parteixen de les següents premisses:

 • Intenció terapèutica de connectar amb la natura de forma sensorial, amb els sentits, i moures de forma conscient.
 • Es realitzen sense pressa, no tenen per objectiu fer exercici físic.
 • Les interaccions amb l'entorn requereixen prestar atenció.
 • La relació amb la natura i l'impacte terapèutic succeeixen al llarg del temps. No és un esdeveniment únic.
 • S'estableixen rutines que ajuden a aprofundir les relacions amb la natura i els beneficis per a la salut. No es tracta només de fer passejades al bosc.

El guia i les activitats que ofereix donen suport als participants a alentir i a despertar els sentits, percebent els matisos de les interaccions en l'ambient natural.

EL MAJOR BENEFICI
ÉS FER BÉ

En les últimes dècades diversos estudis científics demostren que passar temps en zones boscoses té efectes positius per a la salut i el benestar humà.

Els beneficis científicament comprovats de la dels Banys de Bosc, Shinrin-Yoku, inclouen:

 • Reducció de l'estrès.
 • Augment de l'estat d'ànim positiu i de la sensació de benestar psicològic.
 • Augment de la sensació de vitalitat.
 • Augment de la capacitat de concentració.
 • Disminució de la tensió psicològica-ansietat.
 • Decreixement de la depressió, la ira, la fatiga, la confusió i l'hostilitat.
 • Millora de la son.
 • Increment de la percepció de pertinença social.
 • Reforç del sistema immunitari, amb un augment de les cèl·lules Natural Killer (NK).
 • Disminució de la tensió arterial.
 • Recuperació accelerada d'una cirurgia o malaltia.